Najczęściej zadawane pytania

Spis treści

Jak wygląda wycena nieruchomości?

 • Każde zlecenie rozpoczynamy od poznania potrzeb Klienta. 
 • Następnie kompletujemy niezbędną dokumentację i przystępujemy do działania. 
 • Oglądamy nieruchomość, aby ocenić jej stan, analizujemy rynek i dokonujemy niezbędnych obliczeń. 
 • W operacie szacunkowym przedstawiamy wyniki naszej pracy. 

Jaki jest zakres usług rzeczoznawcy majątkowego?

Oferujemy usługi wyceny nieruchomości w szerokim zakresie, w oparciu o kompleksowe procedury i metody wyceny, zgodnie z przepisami prawa oraz z zastosowaniem etyki zawodowej tj. zachowania tajemnicy zawodowej, bezstronności i obiektywności we wszystkich swoich działaniach.

Oto przykładowe rodzaje wycenianych nieruchomości:

Wycena lokali mieszkalnych

Wyceniamy mieszkania i apartamenty, kompleksy mieszkaniowe oraz budynki mieszkalne

Wycena gruntów zabudowanych

Wyceniamy domy jednorodzinne i wielorodzinne, kamienice, zabytki, gospodarstwa rolne i siedliska

Wycena gruntów niezabudowanych

Wyceniamy działki budowlane, tereny inwestycyjne, rekreacyjne, lasy, grunty rolne, szkółki leśne, parki i ogrody

Wycena nieruchomości komercyjnych

Wyceniamy lokale użytkowe, magazyny, hale, hotele, stacje paliw, szpitale, obiekty handlowe, usługowe i inne

Wycena ograniczonych praw rzeczowych

Wyceniamy służebności gruntowe, osobiste, służebności przesyłu, użytkowanie, spółdzielcze własnościowe i prawo do lokalu

Wycena zobowiązań umownych

Wyceniamy najem, wyceniamy dzierżawę, użyczenie, dożywocie, renty i inne

Jakie dokumenty są potrzebne do sporządzenia wyceny?

 1. numer księgi wieczystej,
 2. dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. akt notarialny, umowa sprzedaży lub darowizny).
 1. wypis i wyrys z rejestru gruntów/budynków
 2. wypis z kartoteki budynków/lokali
 3. kopia mapy ewidencyjnej lub mapy zasadniczej
 4. wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium
 5. decyzja o warunkach zabudowy – jeśli została wydana
 6. pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie lub potwierdzenie zgłoszenia do użytkowania
 7. dokumenty techniczne lokalu/budynku, opis z parametrami technicznymi i rzutem pomieszczeń/projekt
 8. zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu i opłatach
 9. decyzja o sposobie użytkowania (dla lokali użytkowych)
 10. wyciąg z planu urządzania lasu lub wyciąg z uproszczonego planu urządzenia lasu wraz z opisem taksacyjnym
 11. inne – w zależności od przedmiotu i celu wyceny

Ile trwa wycena nieruchomości?

Czas trwania wyceny jest uzależniony od rodzaju, położenia i przeznaczenia nieruchomości, ważną rolę odgrywa też dostępność dokumentów niezbędnych do wyceny i ewentualne obciążenia. 

W standardowych sytuacjach od czasu oględzin do czasu dostarczenia operatu szacunkowego mija zwykle 5 dni roboczych.

Wycena ekspresowa

2 dni robocze od oględzin

Wycena standardowa

5 dni roboczych od oględzin

Wycena nietypowa

Termin realizacji ustalany indywidualnie

Do rozpoczęcia pracy rzeczoznawca potrzebuje podstawowych informacji o nieruchomości (adres i rodzaj nieruchomości, cel wyceny i numer księgi wieczystej jeśli jest założona). Komplet dokumentów jest niezbędny do opracowania operatu szacunkowego.

Kiedy potrzebny jest operat szacunkowy?

Operat szacunkowy potrzebny jest w sytuacjach związanych z nieruchomością takich jak:

Profesjonalnie i szybko określona wartość nieruchomości jest dla sprzedających niezwykle przydatna, ponieważ pozwala na świadome podejmowanie działań i kształtowanie strategii sprzedaży, daje możliwość ustalenia ceny ofertowej na właściwym poziomie przy uwzględnieniu potrzeb i celu sprzedającego. Kupującemu natomiast pomoże podjąć właściwe decyzje.

Wyceny sporządza się w przypadku konieczności potwierdzenia wartości zabezpieczenia kredytu lub pożyczki hipotecznej. Operat szacunkowy wymagany jest przez bank w trakcie ubiegania się o kredyt na zakup, budowę lub remont. Na etapie spłaty kredytu operat szacunkowy może potwierdzić wzrost wartości zabezpieczenia co znacząco obniży koszty kredytu.

Operaty szacunkowe wykorzystywane są przez firmy ubezpieczające nieruchomości, w celu określenia górnej granicy ich odpowiedzialności za szkody powstałe na nieruchomości. Operat szacunkowy opracowany przez rzeczoznawcę majątkowego pokazuje ubezpieczycielowi wartość nieruchomości. Wycena szkód może być również konieczna w przypadku dochodzenia odszkodowania w wyniku zniszczenia nieruchomości, wywłaszczenia itp.

Operaty szacunkowe stosuje się również przy ustalaniu podatku, który jest zależny od wartości nieruchomości. Operat szacunkowy jest dokumentem urzędowym i stanowi podstawę do określenia odpowiedniej wartości podatku. Operat szacunkowy od rzeczoznawcy przyda się, gdy urząd skarbowy kwestionuje wartość nieruchomości lub majątku.

Operaty szacunkowe przydają się przy podziale spadku, przy otrzymaniu spadku oraz w sprawach o zachowek. Profesjonalna wycena rzeczoznawcy może zabezpieczyć nas przed konfliktem lub sporem z urzędem lub rodziną.

Wycena wartości godziwej, ustalenie wartości początkowej dla celów ustalenia wartości wkładów niepieniężnych do spółek. Wyceny na potrzeby nabycia lub sprzedaży przedsiębiorstw.

Operaty szacunkowe wymagane są przy wielu innych sytuacjach: m. in. przy ustaleniu wysokości opłaty adiacenckiej lub opłaty planistycznej. Dla ustalenia stawek czynszów dzierżawnych, potrzeb rewindykacji nieruchomości.

Ustalenia opłaty planistycznej i adiacenckiej i Ustalenia wysokości odszkodowania i wynagrodzenia z tytułu służebności, użytkowania, dożywocia itp.

Operat szacunkowy sporządzony w celach skarbowo-podatkowych

Wyceny sporządzane są głównie dla potrzeb uregulowania podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych w przypadku sprzedaży oraz dla ustalenia podatku od nieruchomości.

Ustalenie wysokości odszkodowania i wynagrodzenia z tytułu służebności przesyłu

Służebność przesyłu to ograniczone prawo rzeczowe przysługujące właścicielowi, z którego nieruchomości korzysta lub będzie korzystać przedsiębiorca przesyłowy, czyli właściciel tzw. urządzeń przesyłowych (takich urządzeń, które służą do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz innych podobnych, np. stacji transformatorowych, słupów i linii elektroenergetycznych oraz telekomunikacyjnych, gazociągów, wodociągów, światłowodów). Właścicielowi nieruchomości przysługuje wynagrodzenie za ustanowienie służebności, może on żądać również odszkodowania za dotychczasowe bezumowne korzystanie ze swojej nieruchomości przez przedsiębiorcę przesyłowego.

Operat szacunkowy sporządzony w celu ubezpieczenia nieruchomości

Operaty szacunkowe wykorzystywane są przez firmy ubezpieczające nieruchomości, w celu określenia górnej granicy ich odpowiedzialności za szkody powstałe na nieruchomości. Operat szacunkowy opracowany przez rzeczoznawcę majątkowego pokazuje ubezpieczycielowi wartość nieruchomości. Wycena szkód może być również konieczna w przypadku dochodzenia odszkodowania w wyniku zniszczenia nieruchomości, wywłaszczenia itp.

Inne sytuacje sporządzania operatów szacunkowych

Operaty szacunkowe wymagane są przy wielu innych sytuacjach: m. in. przy ustaleniu wysokości stawek czynszów dzierżawnych, potrzeb egzekucji z nieruchomości, odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości pod cele publiczne, np. drogi, ustalenia wartości środków trwałych do amortyzacji, wkładów niepieniężnych do spółek, wyceny przedsiębiorstw, sprawozdawczości finansowej, transakcji kapitałowych i innych.

Jak długo jest ważny operat szacunkowy?

Stosownie do treści art. 156 ust. 3 UGN operat szacunkowy może być wykorzystywany do celu, dla którego został sporządzony, przez okres 12 miesięcy od daty jego sporządzenia, chyba, że wcześniej wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany czynników, które wpływają na wartość nieruchomości.

Ile kosztuje operat szacunkowy?

Cena wykonania operatu szacunkowego zawsze ustalana jest indywidualnie. Zależy od rodzaju nieruchomości, stopnia skomplikowania stanu prawnego nieruchomości, zastosowanej metody oraz celu, dla którego operat szacunkowy jest sporządzany. Dokładamy wszelkich starań, aby zaproponować Państwu atrakcyjną ofertę wykonania operatu szacunkowego dostosowaną do potrzeb.

Potrzebujesz wyceny majątkowej?

Skontaktuj się z nami w sprawie dowolnego operatu szacunkowego. Doświadczony rzeczoznawca majątkowy doradzi Ci w jaki sposób najlepiej podejść do Twojego zagadnienia, jak je zrealizować oraz zaproponuje Ci usługę w konkurencyjnej cenie. 

Wycena domu

Wyceniamy apartamenty, mieszkania własnościowe i spółdzielcze w celach zabezpieczenie kredytu, ustalenia ceny sprzedaży lub nabycia, ustalenia wysokości podatku od darowizny lub spadku, przy podziale majątku, w przypadku rozwodu itp. Szybko, sprawnie i z zachowaniem pełnej dyskrecji dokonujemy wyceny lokalu, a efekty pracy przedstawiamy w formie operatu szacunkowego.

 

Podstawowe niezbędne informacje do wyceny:

  • nr księgi wieczystej,

  • dokładny adres,

  • powierzchnia,

  • informacja, czy jest to

   lokal własnościowy czy spółdzielczy,

  • cel wyceny,

  • preferowana data i przedział czasowy, kiedy mamy wykonać oględziny.

 

Wycena mieszkania wymaga dokonania oględzin lokalu i pomieszczeń przynależnych np. garażu, miejsc postojowych, komórek

lokatorskich, schowków, ogródków i pomieszczeń gospodarczych, z których dane mieszkanie korzysta. Przy takiej wycenie znaczenie ma również rodzaj i stan budynku, w którym usytuowane jest dany lokal oraz oczywiście lokalizacja i stan otoczenia, a czasem również inne czynniki.