Kim jest rzeczoznawca majątkowy?

kto to jest rzeczoznawca majątkowy

Kto to jest Rzeczoznawca Majątkowy

Rzeczoznawca majątkowy to osoba, która zajmuje się określaniem wartości nieruchomości. Tytuł „rzeczoznawca majątkowy” podlega ochronie prawnej. Dostęp do wykonywania tego zawodu regulowany jest przepisami prawa. Aby móc wyceniać nieruchomości trzeba najpierw uzyskać specjalne uprawnienia nadawane przez Ministra Inwestycji i Rozwoju. Działalność w zakresie wyceny nieruchomości przez osoby niebędące rzeczoznawcami majątkowymi jest zakazana i grozi za to kara grzywny w wysokości do 50 tys. zł.

Wszyscy rzeczoznawcy majątkowi są wpisani do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych, prowadzonego przez Ministra Inwestycji i Rozwoju. Jest to rejestr publicznie dostępny. Możesz w nim sprawdzić, czy dana osoba posługująca się tytułem zawodowym „rzeczoznawca majątkowy”, rzeczywiście posiada uprawnienia do szacowania nieruchomości.

Rzeczoznawca majątkowy może również sporządzać opracowania i ekspertyzy. Opracowania i ekspertyzy mogą dotyczyć:

 • rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku,
 • efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju,
 • skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych,
 • oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali,bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości,
 • określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora,
 • wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości,
 • wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

Co to jest wycena nieruchomości

Wycena nieruchomości stanowi postępowanie, w wyniku którego dokonuje się określenia wartości nieruchomości. Wycena nieruchomości może być dokonywana dla różnych celów (np. w celu ustalenia wysokości odszkodowania, przy udzielaniu kredytu hipotecznego, w trakcie spraw sądowych albo w celach podatkowych). Wycena to postępowanie rozumiane jako proces wyczerpujący obligatoryjne czynności szacowania nieruchomości i procedury konieczne w celu prawidłowego określenia wartości. W procesie wyceny rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do zachowania bezstronności i wykonania czynności z zachowaniem zasady szczególnej staranności. Proces wyceny zwykle opisuje się w formie operatu szacunkowego.

Czym jest operat szacunkowy

Operat szacunkowy to dokument stanowiący pisemną autorską opinię rzeczoznawcy majątkowego o wartości przedmiotu wyceny, uwzględniający założenia oraz warunki ograniczające, stanowiące podstawy wyceny, zawierający istotne informacje uzyskane podczas szacowania nieruchomości.

Do jakich celów Kancelaria sporządza wyceny?

 • wyceny do celu zabezpieczenia wierzytelności

sporządza się w przypadku konieczności potwierdzenia wartości zabezpieczenia kredytu lub pożyczki hipotecznej. Operat szacunkowy wymagany jest przez bank w trakcie ubiegania się o kredyt na zakup, budowę lub remont. Na etapie spłaty kredytu operat szacunkowy może potwierdzić wzrost wartości zabezpieczenia co znacząco obniży koszty kredytu.
 • wyceny do celu ustalenia ceny sprzedaży lub nabycia

profesjonalnie i szybko określona wartość nieruchomości jest dla sprzedających niezwykle przydatna, ponieważ pozwala na świadome podejmowanie działań i kształtowanie strategii sprzedaży, daje możliwość ustalenia ceny ofertowej na właściwym poziomie przy uwzględnieniu potrzeb i celu sprzedającego. Kupującemu natomiast pomoże podjąć właściwe decyzje.
 • wyceny do celów księgowych

wyceny sporządzane są w celu ustalania wartości początkowej środków trwałych dla potrzeb amortyzacji, a także wnoszenie aportów do spółki.
 • wyceny na cel podziału majątku

rzetelna wycena rzeczoznawcy majątkowego jest wiarygodną podstawą do rozliczeń majątku spadkowego, a także podziału majątku wspólnego przy rozwodzie.
 • wyceny do celów skarbowo-podatkowych

wyceny sporządzane są głównie dla potrzeb uregulowania podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych w przypadku sprzedaży oraz dla ustalenia podatku od nieruchomości.
 • wyceny do celów ustalenia opłaty planistycznej i adiacenckiej

wyceny sporządzane są dla ustalenia spadku lub wzrostu wartości nieruchomości, spowodowanego uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub podziałem, na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego oraz Klientów indywidualnych.
 • wyceny do celu ustalenia wysokości odszkodowania i wynagrodzenia z tytułu służebności przesyłu

Służebność przesyłu to ograniczone prawo rzeczowe przysługujące właścicielowi (również użytkownikowi wieczystemu), z którego nieruchomości korzysta lub będzie korzystać przedsiębiorca przesyłowy, czyli właściciel tzw. urządzeń przesyłowych (takich urządzeń, które służą do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz innych podobnych, np. stacji transformatorowych, słupów i linii elektroenergetycznych oraz telekomunikacyjnych, gazociągów, wodociągów, światłowodów). Właścicielowi nieruchomości (również użytkownikowi wieczystemu), przysługuje wynagrodzenie za ustanowienie służebności. Jeżeli urządzenia przesyłowe już znajdują się na nieruchomości, poza wynagrodzeniem z tytułu ustanowienia służebności przesyłu, właściciel (użytkownik wieczysty) może żądać również odszkodowania za dotychczasowe bezumowne korzystanie ze swojej nieruchomości przez przedsiębiorcę przesyłowego.

Potrzebujesz usług Rzeczoznawcy Majątkowego?

Mamy nadzieje, że artykuł pomógł Ci ze zrozumieniem kim jest Rzeczoznawca majątkowy i czym się zajmuje. Jeśli potrzebujesz usług opisanych w artykule i szukasz godnego zaufania rzeczoznawcy zapraszam serdecznie do kontaktu.

Anna Maria Witkowska, Rzeczoznawca Majątkowy.

Więcej artykułów

Napisz do nas

Wycena domu

Wyceniamy apartamenty, mieszkania własnościowe i spółdzielcze w celach zabezpieczenie kredytu, ustalenia ceny sprzedaży lub nabycia, ustalenia wysokości podatku od darowizny lub spadku, przy podziale majątku, w przypadku rozwodu itp. Szybko, sprawnie i z zachowaniem pełnej dyskrecji dokonujemy wyceny lokalu, a efekty pracy przedstawiamy w formie operatu szacunkowego.

 

Podstawowe niezbędne informacje do wyceny:

  • nr księgi wieczystej,

  • dokładny adres,

  • powierzchnia,

  • informacja, czy jest to

   lokal własnościowy czy spółdzielczy,

  • cel wyceny,

  • preferowana data i przedział czasowy, kiedy mamy wykonać oględziny.

 

Wycena mieszkania wymaga dokonania oględzin lokalu i pomieszczeń przynależnych np. garażu, miejsc postojowych, komórek

lokatorskich, schowków, ogródków i pomieszczeń gospodarczych, z których dane mieszkanie korzysta. Przy takiej wycenie znaczenie ma również rodzaj i stan budynku, w którym usytuowane jest dany lokal oraz oczywiście lokalizacja i stan otoczenia, a czasem również inne czynniki.