Obszar działalności kancelarii

Jesteśmy tu, aby Ci pomóc

Niezależnie od tego do jakich celów potrzebujesz wyceny w Kancelarii Witkowska Wycena zaproponujemy Ci rozwiązanie odpowiednie dla Twojego zagadnienia.

Nasz zespół ekspertów posiadający doświadczenie we wszystkich obszarach wyceny  podejdzie do Twoich unikalnych potrzeb z entuzjastycznym nastawieniem.

Wycena domu

Wyceniamy domy jednorodzinne (wolnostojące, bliźniaki, szeregowe), kamienice, wille i rezydencje.

Wyceniamy domy jednorodzinne (wolnostojące, bliźniaki, szeregowe), kamienice, wille i rezydencje. Koszt wyceny nie jest zależny od wartości nieruchomości.

 

Rzeczoznawca może wycenić dom w stanie na dzień przeprowadzanej wyceny, może również określić wartość domu po jego wybudowaniu i wykończeniu wnętrz na podstawie udostępnionej dokumentacji, zwłaszcza projektu i kosztorysu planowanych prac, może określić wartość nakładów czy określić czynsze za wynajem domu.

 

W zależności od celu wyceny stosuje się różne regulacje prawne, które określają metody szacowania.  Dlatego określenie celu wyceny jest jedną z pierwszych rzeczy, które ustala rzeczoznawca.

Koszt wyceny domu lub innej zabudowanej nieruchomości gruntowej uzależniony jest zawsze od celu wyceny, unikalności nieruchomości, liczby składników nieruchomości, stanu prawnego, lokalizacji oraz kosztów dodatkowych (związanych np. z pozyskiwaniem dokumentacji).

 

Koszt wyceny domu nie zależy natomiast od wartości nieruchomości.

Wycena mieszkania

Wyceniamy apartamenty, mieszkania własnościowe i spółdzielcze oraz kompleksy mieszkaniowe.

Wyceniamy apartamenty, mieszkania własnościowe i spółdzielcze w celach zabezpieczenie kredytu, ustalenia ceny sprzedaży lub nabycia, ustalenia wysokości podatku od darowizny lub spadku, przy podziale majątku, w przypadku rozwodu itp.

 

Szybko, sprawnie i z zachowaniem pełnej dyskrecji dokonujemy wyceny lokalu, a efekty pracy przedstawiamy w formie operatu szacunkowego.

Podstawowe niezbędne informacje do wyceny:

 

  • nr księgi wieczystej,

  • dokładny adres,

  • powierzchnia,

  • informacja, czy jest to lokal własnościowy czy spółdzielczy,

  • cel wyceny,

  • preferowana data i przedział czasowy, kiedy mamy wykonać oględziny.

 

Wycena mieszkania wymaga dokonania oględzin lokalu i pomieszczeń przynależnych np. garażu, miejsc postojowych, komórek lokatorskich, schowków, ogródków i pomieszczeń gospodarczych, z których dane mieszkanie korzysta.

 

Przy takiej wycenie znaczenie ma również rodzaj i stan budynku, w którym usytuowane jest dany lokal oraz oczywiście lokalizacja i stan otoczenia, a czasem również inne czynniki.

Grunty i lasy

Wykonujemy wyceny nieruchomości rolnych (gruntów i nieruchomości zabudowanych) i leśnych.

Wykonujemy wyceny nieruchomości rolnych (gruntów i nieruchomości zabudowanych) i leśnych.

Wycena dotyczy głównie tych gruntów, które są przeznaczone w miejscowych planach zagospodarowania na cele rolne lub leśne.

Szacujemy też części składowe nieruchomości rolnej (budynki i budowle rolne, plantacje, uprawy czy krzewy oraz wartości mienia ruchomego „produkcji w toku”).

Proces wyceny kończy sporządzenie operatu szacunkowego.

Nieruchomość komercyjna

Wykonujemy wyceny lokali użytkowych (handlowych, usługowych), biurowych i innych obiektów komercyjnych.

Kancelaria sprawnie wykonuje wyceny lokali użytkowych (handlowych, usługowych), biurowych i innych obiektów komercyjnych (magazyny, fabryki, przetwórnie, hale przemysłowe). Szacujemy wartości magazynów, sklepów, biurowców, hoteli, stacji paliw i innych obiektów komercyjnych.

 

Lokal użytkowy może być wyceniony do różnych celów np. do naliczania amortyzacji, do określenia czynszu za najem lokalu, do sprzedaży, do przedstawienia bankowi w celu uzyskania kredytu zabezpieczonego hipoteką, do określenia wartości przy sprzedaży środków trwałych czy do określenia ceny wyjściowej przy przetargu.

 

Zweryfikowana przez rzeczoznawcę wiedza o wartości nieruchomości w postaci rzetelnego operatu szacunkowego jest przydatna w negocjacjach przy sprzedaży lub nabywaniu nieruchomości, również wtedy, gdy zakup jest finansowany z kredytu.

Wycena służebności przesyłu

Wyceniamy wartość służebności za umiejscowienie na gruncie urządzeń przesyłowych (elektroenergetycznych, i innych).

Służebność przesyłu to ograniczone prawo rzeczowe, którego przedmiotem jest korzystanie z urządzeń służących do przesyłu energii, gazu, wody itp. substancji.

 

Rzeczoznawca majątkowy wycenia wartość służebności za umiejscowienie na gruncie (również pod gruntem lub nad nim) urządzeń przesyłowych (elektroenergetycznych, gazowych, wodociągowych czy kanalizacyjnych).

 

Rzeczoznawca majątkowy może również określić wartość służebności drogowych lub wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntu.

 

Rzeczoznawca majątkowy Anna Maria Witkowska wykonuje wyceny służebności przesyłu i innych służebności dla:

 

  • przedsiębiorców przesyłowych,

  • firm wykonawczych,

  • klientów indywidualnych.

 

Wycena służebności przesyłu i innych służebności ma formę operatu szacunkowego. Rzetelny operat szacunkowy z wyceną służebności może stanowić podstawę do ustalenia wynagrodzenia za służebność przesyłu, być podstawą do negocjacji z tytułu wynagrodzenia za służebność oraz stanowić dowód w sądzie.

Nasza Kancelaria sprawnie wykonuje wyceny działek budowlanych i innych nieruchomości gruntowych niezabudowanych.

 

Rzeczoznawca majątkowy jest uprawniony do określenia wartości gruntu i praw z nim związanych. Rzeczoznawca może określić np. wartości nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę, działki rolnej, działki rekreacyjnej lub inwestycyjnej oraz innego gruntu np. wykorzystywanego na zieleń parkową czy las.

 

W swojej pracy rzeczoznawca majątkowy może wyceniać grunty pod wodami np. pod stawami, grunty pod zabudową różnego typu, określać czynsze za dzierżawę gruntu czy ustalać wartość gruntu ze złożami kopalin.

 

Wycena gruntu może być niezbędna do różnych celów np. do wniosku kredytowego, gdy klient chce kupić działkę i ma ona być zabezpieczeniem kredytu, do ustalenia wartości odszkodowania np. przy wykupie pod drogi lub przy wywłaszczeniach, do ustalenia wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste, określenie możliwości inwestycyjnych i wiele innych.

Dlaczego warto nam zaufać

Przeczytaj jakie wartości w Kancelarii Wycena Witkowska są dla nas najważniejsze

01

Profesjonalnie

Podchodzimy profesjonalni do każdego klienta i każdego zlecenia.

02

Rzetelnie

Każdy z naszych operatów jest wykonywany z najwyższym poziomem rzetelności.

03

Terminowo

Szanujemy Twój czas. Zlecenia wykonujemy sprawnie i bezwzględnie terminowo.

Wykonujemy wyceny dla potrzeb:

Wyceny sporządza się w przypadku konieczności potwierdzenia wartości zabezpieczenia kredytu lub pożyczki hipotecznej. Operat szacunkowy wymagany jest przez bank w trakcie ubiegania się o kredyt na zakup, budowę lub remont. Na etapie spłaty kredytu operat szacunkowy może potwierdzić wzrost wartości zabezpieczenia co znacząco obniży koszty kredytu.

Wyceny sporządzane są dla ustalenia spadku lub wzrostu wartości nieruchomości, spowodowanego uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub podziałem, na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego oraz Klientów indywidualnych.

1. Na potrzeby określenia wartości nakładów określa się wartość nieruchomości, na której dokonano nakładów, łącznie z tymi nakładami.

 

2. Z wartości nieruchomości, o której mowa w ust. 1, wyodrębnia się odpowiednio:

1) nakłady, których wartość określa się według zasad rynkowych;

2) nakłady, których wartość określa się według zasad kosztowych.

Określenie wartości nakładów poprzedza się ustaleniem okresu, w którym dokonano nakładów, i ich zakresu rzeczowego.

 

3. Wartość nakładów odpowiada różnicy wartości nieruchomości uwzględniającej jej stan po dokonaniu nakładów i wartości nieruchomości uwzględniającej jej stan przed dokonaniem tych nakładów, przy czym:

 

1) przy określaniu wartości nakładów według zasad rynkowych, dla ustalenia różnicy wartości nieruchomości określa się jej wartość rynkową

WN = WRpo – WRprzed

WN – wartość nakładów
WRpo – wartość rynkowa nieruchomości uwzględniająca jej stan po dokonaniu nakładów
WRprzed – wartość rynkowa nieruchomości uwzględniająca jej stan przed dokonaniem tych nakładów;

 

2) przy określaniu wartości nakładów według zasad kosztowych, dla ustalenia różnicy wartości nieruchomości określa się jej wartość odtworzeniową

WN = WOpo – WOprzed

WN – wartośc nakładów
WOpo – wartość odtworzeniowa nieruchomości uwzględniająca jej stan po dokonaniu nakładów
WOprzed – wartość odtworzeniowa nieruchomości uwzględniająca jej stan przed dokonaniem tych nakładów.

 

4. W przypadku braku danych umożliwiających określenie wartości nieruchomości uwzględniającej jej stan przed dokonaniem nakładów albo gdy mały zakres nakładów nie uzasadnia zastosowania sposobu, o którym mowa w ust. 3, wartość nakładów określa się jako równą wartości nieruchomości uwzględniającej jej stan po dokonaniu nakładów, pomniejszonej o wartość gruntu jako przedmiotu prawa własności i pomnożonej przez wskaźnik przeliczeniowy dokonanych nakładów. Wskaźnik przeliczeniowy ustala się jako:

1) stosunek wysokości nakładów, obliczonych z uwzględnieniem ich zakresu rzeczowego oraz uzyskiwanych na rynku lokalnym cen robót wykonanych w ramach tych nakładów, do kosztów odtworzenia części składowych gruntu, których te nakłady dotyczą, z uwzględnieniem ich stanu po dokonaniu nakładów, albo

2) udział wysokości nakładów w kosztach odtworzenia tych części składowych, o ile istnieją dane pozwalające na jego ustalenie na podstawie analizy obiektów podobnych

– z uwzględnieniem stopnia zużycia technicznego odpowiednio tych elementów części składowych gruntu, których te nakłady dotyczą, oraz części składowych gruntu po dokonaniu nakładów.

 

5. Wartość nieruchomości, o której mowa w ust. 4, określa się jako wartość rynkową, jeżeli wartość nakładów jest określana według zasad rynkowych albo jako wartość odtworzeniową, jeżeli wartość nakładów jest określana według zasad kosztowych.

 

6. Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do określenia wartości nakładów dokonanych na nieruchomości będącej przedmiotem użytkowania wieczystego.

 

7. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio do wartości nakładów, które zostaną poniesione w przyszłości, a ich zakres rzeczowy został ustalony.

Profesjonalnie i szybko określona wartość nieruchomości jest dla sprzedających niezwykle przydatna, ponieważ pozwala na świadome podejmowanie działań i kształtowanie strategii sprzedaży, daje możliwość ustalenia ceny ofertowej na właściwym poziomie przy uwzględnieniu potrzeb i celu sprzedającego. Kupującemu natomiast pomoże podjąć właściwe decyzje.

 

Potwierdzona przez eksperta wartość nieruchomości jest twardym argumentem w negocjacjach.

Oszacowania nieruchomości dokonuje powołany przez komornika biegły uprawniony do szacowania  nieruchomości. Wycena nieruchomości w toku postępowania egzekucyjnego ma zasadnicze znaczenie i stanowi podstawę do określenia ceny wywoławczej w licytacji.

 

Dla nieruchomości mogą zostać wyznaczone dwie licytacje, gdzie w przypadku pierwszej licytacji cena wywoławcza wynosi 3/4, a w przypadku drugiej licytacji 2/3 sumy oszacowania.

Wyceny sporządzane są w celu ustalania wartości początkowej środków trwałych dla potrzeb amortyzacji, a także wnoszenie aportów do spółki, wyceny wartości godziwej lub wyceny na potrzeby nabycia lub sprzedaży przedsiębiorstw.

Wyceny sporządzane są w celu ustalania wartości początkowej środków trwałych dla potrzeb amortyzacji, a także wnoszenie aportów do spółki, wyceny wartości godziwej lub wyceny na potrzeby nabycia lub sprzedaży przedsiębiorstw.

 

Rzetelna wycena rzeczoznawcy majątkowego jest wiarygodną podstawą do rozliczeń majątku spadkowego, a także podziału majątku wspólnego przy rozwodzie. Wyceny sporządzane są głównie dla potrzeb uregulowania podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych w przypadku sprzedaży oraz dla ustalenia podatku od nieruchomości.

Zabezpiecz swoje potrzeby

Powierzając nam swoje zlecenie masz pewność, że zostanie potraktowane z najwyższą starannością. Każde zadanie traktujemy jak priorytet – dla Ciebie w końcu jest ono priorytetem. 

Doświadczenie nabyte podczas długich lat praktyk pozwala nam na wykonanie nawet najbardziej wymagających operatów szacunkowych, niezależnie od ich specyfikacji. Przy bardzo specjalistycznych potrzebach konsultujemy się z ekspertami z całej Polski.

Wycena nieruchomości to dziedzina łącząca ze sobą matematykę, kartografię, prawo, finanse oraz rachunkowość. Operat szacunkowy stanowi dokument na którym opierają się transakcje i orzeczenia – powierz swoje interesy Kancelarii, która jest godna zaufania i ma udokumentowane wyniki.

W Wycena Witkowska jesteśmy dumni z naszej pracy. Stoimy pewnie za każym operatem szacunkowych wydanym przez naszą Kancelarię. Daj nam zadbać o Twoje potrzeby.

Pomożemy Ci z każdym typem wyceny

Zgłoś się do Kancelarii Wycena Witkowska po profesjonalną obsługę Twojego profejsonalnego wyzwania!

Wycena domu

Wyceniamy apartamenty, mieszkania własnościowe i spółdzielcze w celach zabezpieczenie kredytu, ustalenia ceny sprzedaży lub nabycia, ustalenia wysokości podatku od darowizny lub spadku, przy podziale majątku, w przypadku rozwodu itp. Szybko, sprawnie i z zachowaniem pełnej dyskrecji dokonujemy wyceny lokalu, a efekty pracy przedstawiamy w formie operatu szacunkowego.

 

Podstawowe niezbędne informacje do wyceny:

  • nr księgi wieczystej,

  • dokładny adres,

  • powierzchnia,

  • informacja, czy jest to

   lokal własnościowy czy spółdzielczy,

  • cel wyceny,

  • preferowana data i przedział czasowy, kiedy mamy wykonać oględziny.

 

Wycena mieszkania wymaga dokonania oględzin lokalu i pomieszczeń przynależnych np. garażu, miejsc postojowych, komórek

lokatorskich, schowków, ogródków i pomieszczeń gospodarczych, z których dane mieszkanie korzysta. Przy takiej wycenie znaczenie ma również rodzaj i stan budynku, w którym usytuowane jest dany lokal oraz oczywiście lokalizacja i stan otoczenia, a czasem również inne czynniki.